Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

a) Studio Stegosaurus, hierna aangeduid als ‘de Vormgever’, is de ontwerpstudio van Lisanne Versteeg, gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82284261.

b) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en aanbiedingen van de Vormgever en op alle met de Vormgever gesloten of te sluiten overeenkomsten.

c) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele inkoopvoorwaarden van een opdrachtgever of wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepalen.

d) Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

2. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING OPDRACHT

a) Werkzaamheden voor een opdrachtgever vinden uitsluitend plaats op basis van een door beide partijen goedgekeurde en geaccepteerde opdrachtbeschrijving.

b) De Vormgever brengt desgewenst voorafgaand aan een opdracht offerte uit. Acceptatie van een gespecificeerde offerte geldt als opdrachtbevestiging voor het geoffreerde.

c) Tenzij in de opdrachtbeschrijving anders bepaald, zijn er bij ontwerpwerk maximaal 3 verbeterrondes bij de prijs inbegrepen.

d) Tenzij in de opdrachtbeschrijving anders bepaald, zijn er bij het eindproduct maximaal 2 verbeterrondes bij de prijs inbegrepen.

e) De geldende afspraken met betrekking tot de opdracht staan beschreven in de opdrachtsbeschrijving. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat de opdrachtbeschrijving onduidelijkheden bevat, dan zullen partijen in overleg treden om deze op te lossen, waarbij het bepaalde in artikel 3 onder a) van overeenkomstige toepassing is.

3. WIJZIGING OF ANNULERING OPDRACHT

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, of indien door de opdrachtgeven wordt verzocht om wijzigingen of aanvullingen van een conform de opdrachtbeschrijving opgeleverde en dus afgeronde opdracht zal in gezamenlijk overleg hiervoor een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de Vormgever gebruikelijke honorarium.

b) Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het werk dat al is uitgevoerd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de Vormgever. De verschuldigde honorering wordt vastgesteld door de door de Vormgever reeds bestede uren tegen het overeengekomen uurtarief te verrekenen.

4. VERPLAATSEN OF ANNULEREN VAN AFSPRAKEN

Bij het annuleren of verplaatsen van afspraken, zoals vergaderingen, bijeenkomsten, opnamedagen, enz. Bij het annuleren of verplaatsen van afspraken, zoals vergaderingen, bijeenkomsten, opnamedagen, enz. gelden de volgende annuleringskosten:

 • Tot 1 week van te voren:
  • Kosteloos verplaatsen of annuleren.
 • 6-4 dagen van te voren:
  • 25% van de gebruikelijke kosten voor de afspraak, inclusief eventuele kosten voor gehuurd materiaal.
 • 3-2 dagen van te voren:
  • 50% van de gebruikelijke kosten voor de afspraak, inclusief eventuele kosten voor gehuurd materiaal.
 • 1 dag van te voren:
  • 100% van de gebruikelijke kosten voor de afspraak, inclusief eventuele kosten voor gehuurd materiaal.

5. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

a) De Vormgever garandeert dat het geleverde werk origineel is.

b) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht berusten bij de Vormgever.

c) De Vormgever zal de werken niet aan derden verkopen, tenzij partijen daarover andere afspraken maken.

d) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve gebruikersrecht om de werken te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om boeken, promotiemateriaal, digitale publicaties enz.

e) Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de Vormgever, veranderingen in de werken aan te (laten) brengen.

f) Mocht de opdrachtgever de werken vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de Vormgever, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

g) Opdrachtgever is niet gerechtigd om sublicenties voor gebruik van de Werken te verlenen.

h) De Vormgever heeft het recht om het ontwerp, de werken of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, zoals op haar portfolio/website of Instagram.

i) Tenzij anders afgesproken, dient de naam van de Vormgever op passende wijze in de publicatie vermeld te worden.

j) Wanneer, in overleg, in het Werk gebruik is gemaakt van andere licenties/beschermd materiaal, zoals muziek, dient de Opdrachtgever dit op passende wijze in de publicatie te vermelden.

6. AANLEVEREN

a) De Vormgever is niet verantwoordelijk voor taal- en/of spellingsfouten. Na de definitieve controle is het akkoord van de opdrachtgever ten aanzien van het werk, de omschrijving, formaten, specificaties, kleurcodes, bestandstypen en aantallen bindend.

b) Kleuren weergegeven middels een beeldscherm of printer kunnen afwijken van resultaten bij de drukker. Om zeker te zijn van de juiste kleur wordt bij drukwerk aangeraden om een drukproef te bestellen. De Vormgever is niet aansprakelijk als de uiteindelijke kleur niet correct blijkt te zijn, wanneer geen drukproef werd besteld.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a) De Vormgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade bij de opdrachtgever, wanneer dit veroorzaakt wordt door een situatie die voor de Vormgever geldt als overmacht. Onder overmacht wordt onder andere begrepen ziekte van betrokken werknemers, te late levering van materialen aan de Vormgever, falende apparatuur wanneer het onderhoud daarvan naar behoren is uitgevoerd, vertragingen bij conform de opdrachtbevestiging ingehuurde externe dienstverleners en invloed van weersomstandigheden.

b) Wanneer deadlines niet worden gehaald en/of worden verschoven als gevolg van het niet of niet tijdig geven van een reactie of van feedback of van het te laat aanleveren van benodigd materiaal en/of informatie vanuit de opdrachtgever, waarbij de door de Vormgever aangegeven deadlines doorslaggevend zijn, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de opdrachtgever en is de Vormgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarmee samenhangt.

c) De Vormgever is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van de producten, tenzij dit het gevolg is van toerekenbare tekortkomingen aan de kant van de Vormgever.

d) In alle gevallen is schade aan de kant van opdrachtgever welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de Vormgever beperkt tot ten hoogste het voor de onderhavige opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag.

e) Wanneer de Opdrachtgever een foto/tekst/film/illustratie/animatie aanlevert, wordt ervan uit gegaan dat deze is vrijgegeven voor gebruik en dat eventueel verschuldigde licentievergoedingen zijn betaald. Opdrachtgever vrijwaart de Vormgever van alle eventuele schadeclaims die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze bepaling.

f) Wanneer de Vormgever gebruik maakt van andere licenties/beschermd materiaal, kan de Opdrachtgever ervan uitgaan dat deze zijn vrijgegeven voor gebruik en/of dat verschuldigde licentievergoedingen. De Vormgever vrijwaart de opdrachtgever.

8. OPSLAG

a) De vormgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van bestanden bij de opdrachtgever, na levering van de werken. Wanneer de vormgever de afgesproken werken heeft aangeleverd, is zij niet verantwoordelijk voor het bewaren en borgen van deze bestanden.

9. BETALING

a) Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

b) Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10. SLOTBEPALINGEN

a) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Zullen we een bakkie doen?