Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO STEGOSAURUS 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Studio Stegosaurus: Lisanne Juliëtte Versteeg handelend onder de naam Studio Stegosaurus, een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd aan de Wandelakker 87, (4824 SJ) in Breda. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82284261.
 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht geeft.
 2. Opdracht of overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen opdrachtgever en Studio Stegosaurus. 
 3. Algemene voorwaarden: de bepalingen die hierna volgen. 
 4. Website: www.studiostegosaurus.com

Artikel 2: Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en aanvullende en/of vervolgopdrachten tussen Studio Stegosaurus en opdrachtgever. 
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het opvragen van een offerte bij Studio Stegosaurus, het aangaan van een overeenkomst met Studio Stegosaurus en het geven van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aan Studio Stegosaurus. 
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 3: Offertes en de totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 1. Offertes van Studio Stegosaurus zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen vanaf de datum die vermeld staat op de offerte. 
 2. Aan drukfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Offertes van Studio Stegosaurus zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle informatie voor de uitvoering van de opdracht. 
 4. De overeenkomst tussen Studio Stegosaurus en opdrachtgever komt tot stand na ontvangst door Studio Stegosaurus van een door opdrachtgever getekende offerte, een schriftelijk akkoord van opdrachtgever op de offerte of door de feitelijke aanvang met de opdracht door Studio Stegosaurus zonder direct protest van de opdrachtgever. 
 5. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod wat is gedaan in de offerte dan is Studio Stegosaurus daar niet aan gebonden, tenzij Studio Stegosaurus hiermee schriftelijk instemt. 
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. De prijzen voor diensten en goederen die door derden geleverd worden, zijn niet inbegrepen in de prijzen van Studio Stegosaurus en zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Abonnementen 

 1. Studio Stegosaurus biedt abonnementen aan die de opdrachtgever kan aanvragen en afsluiten na akkoord op de offerte. 
 1. De minimale looptijd van een abonnement van Studio Stegosaurus is zes (6)  maanden. Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd. Tegen het einde van de looptijd van het abonnement kan met inachtneming van de opzegtermijn van één (1) maand worden opgezegd.  
 2. Indien geen opzegging plaatsvindt zoals besproken in lid 2 van dit artikel dan wordt het abonnement steeds automatisch verlengd met één (1) maand. Opzegging vindt plaats met inachtneming van de opzegtermijn van één (1) maand. 
 3. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso of door betaling van het maandbedrag waarbij Studio Stegosaurus steeds een factuur stuurt. 
 4. Indien automatisch incasso onmogelijk blijkt dan is € 35,- administratiekosten verschuldigd per incasso die niet slaagt. 
 5. Indien betaling plaatsvindt door automatische incasso dan vindt steeds 7 dagen voor de afschrijving een vooraankondiging van de automatische incasso plaats.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Studio Stegosaurus zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De uitvoering van de werkzaamheden door Studio Stegosaurus is dan ook een inspanningsverbintenis en bevat geen resultaatsverbintenis voor Studio Stegosaurus.
 2. De door Studio Stegosaurus opgegeven leveringstijden zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan overschrijding van de overeengekomen of door Studio Stegosaurus vermelde levertijd.
 3. Tenzij in de offerte anders bepaald, zijn er bij ontwerpwerk maximaal 3 verbeterrondes bij de prijs inbegrepen.
 4. Tenzij in de offerte anders bepaald, zijn er bij het eindproduct maximaal 2 verbeterrondes bij de prijs inbegrepen.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Stegosaurus het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 6. Indien Studio Stegosaurus derden inschakelt, zal dit indien mogelijk  plaatsvinden in overleg met opdrachtgever. Studio Stegosaurus zal pas na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid deze derden inschakelen. 
 7. De kosten van derden komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in de tussen partijen overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 6: Medewerking van de opdrachtgever 

 1. De geldende afspraken met betrekking tot de overeenkomst staan beschreven in de offerte. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat de offerte onduidelijkheden bevat, dan zullen partijen in overleg treden om deze op te lossen. Studio Stegosaurus vangt pas aan met de vervolgwerkzaamheden na ontvangst van een door beide partijen goedgekeurde en geaccepteerde opdrachtbeschrijving.
 2. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die Studio Stegosaurus nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. 
 3. Opdrachtgever draagt zorgt voor tijdige en constructieve feedback en goedkeuring aan Studio Stegosaurus. 
 4. Bij het annuleren of verplaatsen van afspraken, zoals vergaderingen, bijeenkomsten, opnamedagen, enz. gelden de volgende annuleringskosten:
 5. Tot 1 week voor de afspraak: kosteloos verplaatsen of annuleren.
 6. 6 tot 4 dagen voor de afspraak: 25% van de gebruikelijke kosten voor de afspraak, inclusief eventuele kosten voor gehuurd materiaal.
 7. 3 tot 2 dagen voor de afspraak: 50% van de gebruikelijke kosten voor de afspraak, inclusief eventuele kosten voor gehuurd materiaal.
 8. 1 dag voor de afspraak: 100% van de gebruikelijke kosten voor de afspraak, inclusief eventuele kosten voor gehuurd materiaal.

Artikel 7: Prijs, uurtarief en betaling 

 1. Een prijs wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst. Prijzen zijn exclusief kosten van derden. 
 2. Studio Stegosaurus is gerechtigd een voorschotbetaling te vragen. In het geval van een consument opdrachtgever zal de voorschotbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen. 
 3. De door Studio Stegosaurus gemaakte reiskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht. 
 4. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 
 5. Indien opdrachtgever en Studio Stegosaurus een uurtarief zijn overeengekomen is opdrachtgever het honorarium en de eventuele kosten van derden verschuldigd. 
 6. Zolang de opdracht niet is voltooid, mag Studio Stegosaurus tussentijds factureren. 
 7. Indien een uurtarief is overeengekomen dan mag Studio Stegosaurus een voorschot factureren alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de eindfactuur verrekend.  
 8. Opdrachtgever zal facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke handelsrente verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,-.
 9. Niet in de overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met opdrachtgever gemaakt. 

Artikel 8: Opschorting 

 1. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, mag Studio Stegosaurus de werkzaamheden opschorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. 
 2. Studio Stegosaurus is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 3. Eventuele bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9: Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen met inachtneming van artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden. 
 2. Studio Stegosaurus zal opdrachtgever tijdig inlichten indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben.
 3. Indien sprake is van meerwerk dan zal Studio Stegosaurus de kosten voor het meerwerk berekenen en de opdrachtgever een offerte sturen.  De overeenkomst met betrekking tot het meerwerk tussen Studio Stegosaurus en opdrachtgever komt tot stand na ontvangst door Studio Stegosaurus van een door opdrachtgever getekende offerte, een schriftelijk akkoord van opdrachtgever op de offerte of door de feitelijke aanvang door Studio Stegosaurus zonder direct protest van de opdrachtgever. 

Artikel 10: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

 1. Studio Stegosaurus mag de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang opzeggen dan wel beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Studio Stegosaurus kan schaden.
 2. Studio Stegosaurus is in verband met de beëindiging van de overeenkomst niet gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Stegosaurus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Studio Stegosaurus de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert dan wel beëindigd dan dient dit schriftelijk te geschieden. Studio Stegosaurus zal een berekening maken van de reeds verrichtte werkzaamheden en zal het reeds te veel voldane bedrag binnen 14 dagen na annulering op een door opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten of een factuur sturen voor de reeds verrichtte werkzaamheden. 
 5. Ingeval één van partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 11: Herroepingsrecht en de uitvoering van het herroepingsrecht door consument opdrachtgevers

 1. De consument opdrachtgever is gerechtigd gebruik te maken van het herroepingsrecht. De consument opdrachtgever meldt binnen de bedenktermijn van 14 dagen ondubbelzinnig gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. 
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument opdrachtgever. 
 3. Indien sprake is van een reeds betaald bedrag zal Studio Stegosaurus dit bedrag binnen tien (10) dagen restitueren aan een door de consument opdrachtgever doorgegeven bankrekening. 

Artikel 12: Overmacht 

 1. Studio Stegosaurus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 2. Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Stegosaurus geen invloed kan uitoefenen en waardoor Studio Stegosaurus niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht worden mede, en dus niet uitsluitend, verstaan:
 4. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 5. een dag of dagen van nationale rouw;
 6. contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 7. overheidsbesluiten;
 8. werkstaking;
 9. natuurrampen;
 10. ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Studio Stegosaurus;
 11. sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 12. epidemieën of pandemieën
 1. Studio Stegosaurus zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze overmacht.
 2. In geval van overmacht zal Studio Stegosaurus zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 3. Studio Stegosaurus kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  uit de overeenkomst opschorten. Deze opschorting kan er dan niet toe leiden dat Studio Stegosaurus toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van hetgeen hij tot dat moment reeds verschuldigd is geworden aan Studio Stegosaurus op te schorten. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd is Studio Stegosaurus gerechtigd het reeds nagekomen deel te facturen en opdrachtgever is verplicht de factuur te voldoen. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 1. Studio Stegosaurus is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door Studio Stegosaurus verrichtte werkzaamheden, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Stegosaurus. 
 2. De aansprakelijkheid van Studio Stegosaurus is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Studio Stegosaurus wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Indien geen uitkering  krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Studio Stegosaurus plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Studio Stegosaurus beperkt tot maximaal de prijs van de te verrichten werkzaamheden. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door opdrachtgever. Studio Stegosaurus mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan haar verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.
 5. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade waarvoor Studio Stegosaurus aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 6. In geval van overmacht is Studio Stegosaurus niet aansprakelijk en kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding. 
 7. Studio Stegosaurus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtgever vrijwaart Studio Stegosaurus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 
 8. Studio Stegosaurus is niet verantwoordelijk voor taal- en/of spellingsfouten in het werk. Na de definitieve controle is het akkoord van de opdrachtgever ten aanzien van het werk, de omschrijving, formaten, specificaties, kleurcodes, bestandstypen en aantallen bindend.
 9. Kleuren weergegeven middels een beeldscherm of printer kunnen afwijken van resultaten bij de drukker. Om zeker te zijn van de juiste kleur wordt bij drukwerk aangeraden om een drukproef te bestellen. Studio Stegosaurus is niet aansprakelijk als de uiteindelijke kleur niet correct blijkt te zijn, wanneer geen drukproef werd besteld.
 10. Wanneer de opdrachtgever een foto/tekst/film/illustratie/animatie aanlevert, wordt ervan uitgegaan dat deze is vrijgegeven voor gebruik en dat eventueel verschuldigde licentievergoedingen zijn betaald. Opdrachtgever vrijwaart Studio Stegosaurus van alle eventuele schadeclaims die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze bepaling.
 11. Wanneer Studio Stegosaurus gebruikmaakt van licenties/beschermd materiaal, kan de opdrachtgever ervan uitgaan dat deze zijn vrijgegeven voor gebruik en/of verschuldigde licentievergoedingen. Studio Stegosaurus vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele schadeclaims die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze bepaling.
 12. Studio Stegosaurus is na levering van het werk niet aansprakelijk voor het verlies van bestanden bij de opdrachtgever. Wanneer Studio Stegosaurus het werk heeft aangeleverd, is zij niet verantwoordelijk voor het bewaren en borgen van deze bestanden.

Artikel 14: Intellectueel eigendom 

 1. Het door Studio Stegosaurus geleverde werk is origineel. 
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de door Studio Stegosaurus aan opdrachtgever ter beschikking gestelde werk berusten bij Studio Stegosaurus, tenzij anders is overeengekomen. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan het werk te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 3. Na ontvangst van de volledige betaling verkrijgt de opdrachtgever het exclusieve recht om het werk te publiceren in de afgesproken uitgave. Indien de opdrachtgever het werk vaker wil gebruiken dan is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Studio Stegosaurus. Opdrachtgever verplicht zich hierover eerst contact op te nemen met Studio Stegosaurus alvorens over te gaan tot het gebruik van het werk. 
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van Studio Stegosaurus, veranderingen in het werk aan te (laten) brengen.
 5. Totdat de betaling van de factuur volledig is voldaan, behoudt ons Studio Stegosaurus het eigendom en de rechten van het werk. 
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om licenties voor het gebruik van het werk te verlenen.
 7. Studio Stegosaurus heeft het recht om het werk te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, zoals op haar portfolio/website of Instagram.
 8. Tenzij anders afgesproken, dient de naam van Studio Stegosaurus op passende wijze in de publicatie vermeld te worden.
 9. Wanneer voor het werk gebruik is gemaakt van andere licenties/beschermd materiaal, zoals muziek, dient de opdrachtgever dit op passende wijze in de publicatie te vermelden.

Artikel 15: Geheimhouding 

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een derde bron hebben verkregen. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door een van de partijen of een derde wordt gemeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16: Klachten

 1. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na ontdekking maar uiterlijk binnen 28 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken ter zake de werkzaamheden van Studio Stegosaurus schriftelijk bij Studio Stegosaurus te hebben geklaagd. 
 2. Opdrachtgever dient klachten over facturen, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Studio Stegosaurus te hebben ingediend.
 3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.
 4. Studio Stegosaurus zal tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en met opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen. 
 5. Klachten als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 17: Slotbepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Studio Stegosaurus van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Studio Stegosaurus mag wijzigingen in deze algemene voorwaarden aanbrengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Op de rechtsverhouding tussen Studio Stegosaurus en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Breda is bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen. In het geval van een overeenkomst met een consument opdrachtgever is de rechter bevoegd van de woonplaats van de consument opdrachtgever.
Zullen we een bakkie doen?